Clip vị Umami

Bài giảng về vị Umami

Hương vị đầu tiên của cuộc đời chúng ta

  • Bài giảng về vị Umami

Tháng Chín 2019

Bài giảng về Umami ở Fukuoka

  • Bài giảng về vị Umami

Tháng Chín 2019

Lớp học về vị Umami ~ Tại Đại học Khoa học Ẩm thực, Ý ~

  • Bài giảng về vị Umami

Tháng Chín 2019