Trung tâm thông tin Umami

Hoạt động

Hội nghị chuyên đề về Umami đầu tiên ở Hà Lan

2011 Tháng Giêng

Phối hợp với thành viên hợp tác của NPO, Scelta Mushrooms BV, UIC đã đồng tổ chức hội thảo umami đầu tiên ở Hà Lan vào tháng 2010 năm XNUMX. Tiến sĩ Ana San Gabriel báo cáo chi tiết.

Báo cáo sự kiện