Trung tâm thông tin Umami

Hoạt động

Tờ rơi về vị Umami được gia hạn

tháng 2011

Hiện đã có trên trang web tại umami_leaflet_sample.pdf Với thông tin mới về giảm muối,

chúng tôi hy vọng nhiều độc giả thưởng thức vị umami.