Khái niệm cơ bản về vị Umami

Khái niệm cơ bản về vị Umami
  • Umami là vị cơ bản thứ năm, được người Nhật tìm ra. Có nhiều thông tin về vị umami từ quan điểm văn hóa dựa trên phân tích khoa học.

  • Để tìm hiểu về “vị umami”, Trung tâm Thông tin Umami luôn bao gồm việc nếm thử các loại súp và thực phẩm giàu vị umami trong các bài giảng. Hãy thử vị umami.

Chào mừng đến với Thế giới của vị Umami

Master Umami và sự biến đổi
__ Thức ăn của bạn !

Kiến thức về vị umami sẽ thay đổi món ăn của bạn. Clip giải thích về “Thế giới của vị Umami” gồm ba phần: Cơ bản về vị Umami, Lịch sử vị Umami và vị Umami cho thế hệ tiếp theo. Hãy mở cánh cửa đến với Thế giới của Umami.