Clip vị Umami

Umami là gì

Lịch sử của vị umami và MSG

  • Umami là gì

Tháng Chín 2020

Lịch sử vị Umami

  • Umami là gì

Tháng Chín 2019

Khái niệm cơ bản về vị Umami

Kiến thức về vị umami sẽ thay đổi món ăn của bạn. Clip giải thích về “Thế giới của vị Umami” gồm ba phần: Cơ bản về vị Umami, Lịch sử vị Umami và vị Umami cho thế hệ tiếp theo. Hãy mở cánh cửa đến với Thế giới của Umami.

  • Umami là gì

Tháng Chín 2019

Làm chủ vị Umami và biến đổi thức ăn của bạn

Kiến thức về vị umami sẽ thay đổi món ăn của bạn. Clip giải thích về “Thế giới của vị Umami” gồm ba phần: Cơ bản về vị Umami, Lịch sử vị Umami và vị Umami cho thế hệ tiếp theo. Hãy mở cánh cửa đến với Thế giới của Umami.

  • Umami là gì

Tháng Chín 2019

Umami cho thế hệ tiếp theo

  • Umami là gì

Tháng Chín 2019